Novosti

Novosti

Odluka o odabiru opreme za proizvodnju namještaja 02/2017

Decision on selection of equipment for the production of furniture 02/2017

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP-a“

NAZIV NABAVE:

Nabava opreme za proizvodnju namještaja

Evidencijski broj nabave: Nabava 02/2017.

PODACI O NARUČITELJU:

Velinac d.o.o.
Anke Krizmanić 8, Sesvete
OIB: 63682958051

KONTAKTNI PODACI:

Krešimir Matišić

Kontakt telefon: +385 (0)1-2007-115
Adresa elektroničke pošte: kresimir.matisic@velinac.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave je oprema za proizvodnju namještaja u vlastitim pogonima poduzeća.

Predmet nabave uključuje nabavu sljedeće opreme:

• Nabavu jedne (1) Pravolinijske kanterice sa agregatom na vrući zrak i automatskim povratnim sistemom
• Nabavu jednog (1) CNC obradnog centra + tri licence za softver
• Nabavku jednog (1) Stroja za izradu pakirne ambalaže

Pravolinijska kanterica sa agregatom na vrući zrak i automatskim povratnim sistemom

služi za kantiranje pravolinijskih artikala sa mogućnošću kantiranja standardnim ljepilom te kantiranjem na vrući zrak sa nevidljivim spojem iverala i rubne trake. U potpunosti automatizirano upravljanje svim agregatima (preko upravljačke jedinice), sa svim potrebnim funkcionalnostima + automatski povratni sustav koji omogućava rad jednog operatera.
CNC obradni centar + tri licence za softver
služi za glodanje, bušenje i piljenje pravilnih i nepravilnih oblika, po X, Y i Z osi sa dodatno interpoliranom C osi koja omogućava dodatne funkcionalnosti (izrada rupa za spojnice, izradu bočnih prodora i utora, agregat za izradu utora, proreza, odreza pod proizvoljnim kutevima…).
Stoj za izradu pakirne ambalaže
služi za brzu i jednostavnu izradu kutija iz kartonske sirovine uz pomoć unaprijed definiranih predložaka a na temelju stvarnih dimenzija predmetnog artikla – u potpunosti automatizirana proizvodnja.
Predmet nabave nije podijeljen u grupe

Ponuditelj je obvezan ponuditi sve stavke Troškovnika kako bi ponuda bila ocijenjena prihvatljivom.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Postupak nadmetanja s objavom Obavijesti o nabavi

DATUM OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: 10. ožujka 2017.

MJESTO OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: www.velinac.hr

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 30.ožujka 2017. godine u 15,00 sati.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Velinac d.o.o., Ante Krizmanića 8, Sesvete

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje (u skladu s točkom 1.2 dokumentacije za nadmetanje) isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: kresimir.matisic@velinac.hr

Dokumentaciju za nadmetanje preuzmite ovdje.

Izmjena natječajne dokumentacije 21.03.2017: Dokumentacija

Odluka o odabiru JN 02/17 – link
—————————————————————————————————————————————

PROCUREMENT NOTICE

Procurement procedure for Entities not subject to Public Procurement Act (version 2.0), according to the Call for project proposals „Competence and development of SMEs “

PROCUREMENT TITLE:

Procurement of equipment for the production of furniture
Publication reference: Tender 02/2017.

INFORMATION ON CONTRACTING AUTHORITY:

Velinac d.o.o.
Anke Krizmanić 8, Sesvete
PIN: 63682958051

CONTACT PERSON:

Krešimir Matišić

Phone number: +385 (0)1-2007-115
E-mail address: kresimir.matisic@velinac.hr

BASIC INFORMATION ON THE SUBJECT OF THE PROCUREMENT:

Procurement subject is manufacturing equipment for the production of furniture.

Subject of procurement includes the following:

• one (1) straight line edge banding machine with unit on hot air and automatic feedback system

• one (1) processing center (CNC machining center) + three software licenses

• one (1) A machine for making packaging containers (boxes)

Straight line edge banding machine with unit on hot air and automatic feedback system
serves for the edging of straight-line products with the possibility of standard glue edging and banding hot air edging with invisible joint chipboard and edge band. Fully automated management of all aggregates (via control unit), with all necessary functionality automatically return system that allows operation by one operator.
Processing center (CNC machining center) + three software licenses
used for milling, drilling and sawing of regular and irregular shapes, the X, Y and Z axes with additional interpolated C axis which provides additional functionality (making holes for connectors, making the lateral penetration of the groove unit for making slots, slits, cuts under arbitrary corners …).


A machine for making packaging containers (boxes)

serves for quick and easy creation of cardboard boxes of raw materials with the help of predefined templates based on the actual dimensions of the items – fully automated production.
The subject of procurement is not divided into groups.

Tenderer is obliged to offer all the items.

TYPE OF PRCUREMENT PROCEDURE:

Procedure with the publication of the Procurement notice

DATE OF PUBLISHING THE PROCUREMENT NOTICE and the procurement documentation: 10th of March, 2017.

PLACE OF PUBLISHING THE PROCUREMENT NOTICE and the procurement documentation: www.velinac.hr

DEADLINE FOR THE SUBMISSIONS OF OFFERS: 30th of March 2017., at 3,00 pm.

The offer, together with other appropriate documentation, is made in Croatian or English language. The offers shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Velinac d.o.o., Ante Krizmanića 8, Sesvete.

Tenderers can request clarifications of procurement documentation from the Contracting Authority during the deadline for submission (according to the part 1.2 of the procurement documentation) exclusively submitted in written form to the following email address: kresimir.matisic@velinac.hr

Tender documentation download here.

Change of the tender documentation 21.03.2017: Documentation

Decision on selection JN 02/17 – link

Pronađite nas

VELEPRODAJA I IZLOŽBENI PROSTOR

Ljudevita Posavskog 29
10 360 Sesvete
Veleprodaja:
+385 1 2005 605
prodaja@velinac.hr
Izložbeni prostor:
+385 1 5532 600
salon@velinac.hr

NABAVA

VELINAC d.o.o.
Anke Krizmanić 8
10 360 Sesvete
+385 1 2007 115

Budite u kontaktu